หจก. ต.ศิริชัยวิศวกรรม

คุณฐิติพร แต้มศิริชัย พี่สาวคุณชัยศิลป์ แต้มศิริชัย เจ้าของกิจการ ในปัจจุบันเล่าให้ฟังว่า แรกเริ่มเดิมทีคุณพ่อเป็นลูกจ้างในร้านขายวัตถุโบราณของญาติที่ เวิ้งฯ ต่อมาในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๘๘ จึงก่อตั้งร้านนี้ขึ้นโดยค้าวัตถุโบราณเรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ. ๒๔๙๗ จึงปรับเปลี่ยนประเภทสินค้าเป็นเครื่องมือช่าง ปั๊มนํา้ มอเตอร์ เนื่องจาก คุณพ่อเสียชีวิต ลูกหลานไม่มีความชํานาญในการดูวัตถุโบราณ รวมทั้ง น้องชายมีความรู้เรื่องช่าง โดยสินค้าที่นํามาขายในช่วงแรกเป็นสินค้านํา เข้าจากต่างประเทศ แต่ปัจจุบันขายแต่สินค้าที่ผลิตภายในประเทศ เท่านั้น จากอดีตที่กลุ่มลูกค้าของร้านจะเป็นลูกค้ารายย่อยที่มาจากต่าง จังหวัด แต่ปัจจุบันมีการแข่งขันทางธุรกิจสูง มีช่องทางในการซื้อสินค้า มากขึ้น ทําให้ลูกค้าต่างจังหวัดลดน้อยลง ปัจจุบันเป็นลูกค้าประจําและ โรงงานของเครือญาติที่เปิดกิจการขายส่ง แต่เดิมร้านเป็นห้อง ๒ คูหา ตั้งอยู่ในเวิ้งฯ ใกล้กับถนนจักรวรรดิ ในปี พ.ศ. ๒๔๙๗ จึงได้ย้ายมาตั้งอยู่ ณ ที่ปัจจุบันซึ่งเป็นอาคาร ๒ ชั้น ชั้นล่างถูกแบ่งเป็นห้องย่อย ชั้นบนเป็นโรงหนัง ต่อมาเกิดเพลิงไหม้ จึง มีการสร้างอาคารใหม่สูง ๔ ชั้นขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ และได้เปลี่ยนชื่อ ร้านจาก “ย่งไท้เส็ง” เป็น “ต.ศิริชัย วิศวกรรม” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ๗. เลขที่ : ๓๓๖ แม้คุณฐิติพรคิดว่ารุ่นลูกหลานคงไม่สืบทอดกิจการต่อไป เนื่องจากลูกหลานแต่ละคนก็มีกิจการของตนเอง แต่คุณฐิติพร เห็นว่า “แม้ไม่ขยายกิจการ แต่ก็ตั้งใจไม่ย้ายไปไหน เพราะรู้สึก ผูกพันกับเวิ้งฯ ตั้งสมัยคุณพ่อ เป็นสมบัติที่พ่อทำไว้ อยากจะ รักษาไว้”

ที่ตั้งปัจจุบัน

ยังไม่มีข้อมูล