ร้านนิวซุ่นหมง

ในปัจจุบันร้านนิวซุ่นหมงเป็นร้านขายอุปกรณ์สําหรับทําอาหาร เจ้าของร้านคือ คุณนพดล สราวุธิกุลและคุณนุสรา แซ่เซียว (ภรรยา) โดยครอบครัวนี้มีพี่น้องทั้งหมด ๖ คน ซึ่งต่างก็ประกอบอาชีพค้าขาย อยู่ในเวิ้งฯ ด้วยกันทั้งสิ้น คุณนพดลเล่าย้อนว่าพ่อกับแม่ของตนเอง เดินทางมาจากเมืองจีนในสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ แล้วเริ่มต้น ทําการค้าขายเล็กๆ น้อยๆ โดยรับเสื้อผ้าจากโรงรับจํานํามาซักแล้วขาย ราคาตัวละ ๑ -๒ บาท ซึ่งในแต่ละครั้งก็จะขายจํานวนไม่มากเพียง ๔-๕ ตัว นอกจากนั้นยังขายครกหินและโม่หิน ซึ่งเป็นของที่ใช้ถ่วงน้ําหนักในเรือ สินค้าที่มาจากเมืองจีน คุณนภดลได้เล่าถึงจุดเปลี่ยนของเวิ้งฯ ว่า “เมื่อ ๓๐ ปีก่อน จะ ขายเครื่องดนตรีให้กับพวกลิเก มีกลอง ฉิ่งฉับ พอสมเด็จพระเทพฯ ริเริ่ม ให้เล่นดนตรีไทย เครื่องดนตรีไทยยิ่งขายดี ปัจจุบันขายพวกกระทะทอง เหลือง อุปกรณ์ทำอาหารและหม้อก๋วยเตี๋ยว” ในฐานะของคนที่ถือกําเนิด เติบโต รวมไปถึงประกอบอาชีพอยู่ใน พื้นที่ทําให้คุณนพดลมีความผูกพันกับถิ่นฐานของตนเองเป็นอย่างมาก “สำหรับเวิ้งฯ เป็นสถานที่ที่รู้สึกผูกพันมากเพราะเกิดที่นี่ หมอมา ทำคลอดให้ที่บ้านที่นี่จึงเหมือนบ้านเกิดเมืองนอน จิตวิญญาณเราอยู่ ที่นี่ เกิดที่นี่ก็อยากตายที่นี่ วิญญาณก็คงจะอยู่ที่นี่ ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ เหมือนที่นี่”

ที่ตั้งปัจจุบัน

ยังไม่มีข้อมูล