ร้านนิวย่งเส็ง

เจ้าของร้านนิวย่งเส็งได้เขียนข้อความบอกเล่าเรื่องราวและความ รู้สึกที่มีต่อเวิ้งฯ ไว้ความว่า แซ่เซียวของข้าพเจ้านี้ จัดว่าเป็นอีกตระกูลหนึ่งที่ได้สร้างเนื้อ สร้างตัวจากบนพื้นที่เวิ้งนครเขษมแห่งนี้ โดยเริ่มต้นจากคนรุ่นปู่ ได้แก่ อากงและอาม่าที่ได้เดินทางมาจากประเทศสธารณรัฐประชาชนจีนเข้าสู่ ประเทศไทยในขณะที่ดินแดนบ้านเกิดมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เฉกเช่นเดียวกับชาวจีนที่อพยพเข้าสู่ประเทศไทยทั่วไป พวกท่าน ทั้งสองเริ่มต้นชีวิตในรูปแบบเสื่อผืนหมอนใบ จนกระทั่งได้มาลงหลัก ปักฐานในพื้นที่เวิ้งนครเขษมแห่งนี้ เรื่องราวต่างๆ ของพวกท่านทั้งสอง ในช่วงเวลาเริ่มนั้น ข้าพเจ้ารับทราบมาเพียงจํากัดยิ่ง เพราะช่วงอายุของ ข้าพเจ้าห่างจากพวกท่านทั้งสองอยู่ช่วงใหญ่ ตระกูลของข้าพเจ้านั้น ทําการค้าเกี่ยวข้องกับการนําเข้าสินค้า หลากหลายชนิดจากต่างประเทศเพื่อมาจําหน่ายในประเทศไทยนี้ ก่อนนั้น คนรุ่นพ่อที่ประกอบด้วยลุงๆ และอาๆ ก็รวมกันทํากิจการการค้าในรูปแบบ พี่น้อง จนได้แบ่งแยกกันออกไปมีกิจการครอบครัวซึ่งเป็นของตนเองขึ้น ครั้งหนึ่งบริเวณปากทางเข้าเวิ้งนาครเขษม ซอย ๒ (ซอยเจริญกรุง ๑๐ ในปัจจุบัน) ด้านถนนเจริญกรุงนี้ มีห้างร้านกิจการของญาติข้าพเจ้า กระจัดกระจายกันอยู่หลายต่อหลายแห่ง แต่เมื่อเวลาผ่านไป ก็ได้ขยับ ขยายแยกย้ายกันออกจนเหลืออยู่เพียงจํานวนหนึ่งเท่านั้น

 

บริษัทนิวย่งเส็ง ๑๙๖๖ จํากัด เป็นบริษัทที่บิดาของข้าพเจ้า จดทะเบียนการค้าขึ้น และยังดํารงคงอยู่บนบ้านเลขที่ ๑๑๑ นี้ จากอดีต มาถึงปัจจุบัน ทางบริษัทของเรายังคงนําเข้าสินค้าจําพวกเครื่องจักรที่ มีคุณภาพจากประเทศทางฝั่งยุโรปมาจัดจําหน่ายในประเทศไทยเสมอ มา นับแต่วันที่บริษัทแห่งนี้ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ นั่นเอง ความผูกพันของข้าพเจ้ากับเวิ้งนครเขษมมีมาอย่างยาวนาน พี่น้อง และตัวเข้าพเจ้านี้ได้ถือกําเนิดและใช้ชีวิตยามเยาว์วัยในเวิ้งนครเขษมนี้ แม้เมื่อครั้งที่ข้าพเจ้าจําความได้แล้วมิได้พักอาศัยอยู่ที่อาคารแห่งนี้ หาก แต่มีที่พักอาศัยอีกแห่งหนึ่ง ถึงกระนั้นบริษัทก็ยังดํารงคงอยู่และดําเนิน กิจการต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน คงเป็นความเสียใจอย่างยิ่ง หากจําเป็น ต้องสูญเสียความผูกพันเหล่านี้ไป

ที่ตั้งปัจจุบัน