ร้านย่งฮง

ร้านย่งฮง เดิมมีชื่อว่า ย่งฮงหลี ส่วนคําแปลของชื่อร้านนั้น “ย่ง” แปลว่า สิ่งดี “ฮง” แปลว่า อยู่บนยอดภูเขา “หลี” แปลว่า ดี ปัจจุบัน ร้านย่งฮงดําเนินการมาเป็นรุ่นที่ ๔ จุดเริ่มต้นของร้านคือคุณปู่ที่เดินทาง มาจากจีนโดยพาคุณพ่อเดินทางมาด้วย ในช่วงแรกไม่ได้มาค้าขายแบบ ในปัจจุบัน แต่คุณปู่มาเป็นคนงานรับจ้างทั่วไปอยู่ในบริเวณเวิ้งฯ เก็บ หอมรอมริบจนมีเงินไปซื้อของเก่าจําพวกเสื้อผ้ามือสองและของมือสอง ทั้งหลายแล้วมาเช่าหน้าร้านเป็นแบกะดินขาย จนเริ่มมีเงินก็เริ่มขอแบ่ง หน้าร้านและขยายร้านขึ้นเรื่อยๆ จนมีเงินเซ้งร้านเป็นของตนเองในที่สุด ในช่วงสงครามโลกโรงงานหลายโรงงานหยุดผลิตสินค้า ทําให้ สินค้าประเภทเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ ต้องขาดตลาด จึงต้องเริ่มซื้อ เครื่องมือเก่ามาซ่อมแซมใหม่และนําไปขายเป็นอุปกรณ์มือสอง เมื่อ ทําการคลุกคลีกับวงการด้านนี้จึงทําให้รู้ถึงความต้องการของตลาดว่า ต้องการอะไร คุณพ่อกับพี่ชายจึงเริ่มสั่งสินค้าจากญี่ปุ่นมาเสนอขาย สินค้าชิ้นแรกที่ทําการสั่งเข้ามาตามความต้องการของตลาดคือเครื่อง ไสไม้ยี่ห้อมากิต้า เนื่องจากเป็นยุคสมัยที่ไม้มีจํานวนมาก และมีความ ต้องการเครื่องไสไม้จํานวนมากเช่นกัน นอกจากนั้นยังมีการนําเข้า มอเตอร์ไฟฟ้าต่างๆ จนพัฒนามาเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าเฉพาะทาง เช่น ปั๊มนํา้ เครื่องมืออุตสาหกรรม มอเตอร์ เครื่องเป่าลม เครื่องบําบัด น้ําเสีย ฯลฯ เนื่องจากการสร้างตัวและประสบการณ์ที่สั่งสมนานกว่า ๕๐ ปีทําให้กิจการการค้าเริ่มขยายตัว มีสาขาเพิ่มจากเวิ้งฯ คือสาขาพหลโยธิน ถึงแม้ปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจจะมี สูงกว่าสมัยก่อนที่แต่เดิมไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนก็เดินทางมาหา ถึงร้าน เพราะเวิ้งนาครเขษมเป็นแหล่งรวมสินค้าเฉพาะทาง แต่ปัจจุบันมีตัวแทนจําหน่ายลงไปทําการตลาดถึงทุกจังหวัด ถึงแม้ว่าการค้าขายจะไม่เหมือนสมัยก่อน แต่ลูกค้ากว่า ๖๐-๗๐ เปอร์เซ็นต์ ก็เป็นลูกค้าเก่าแก่ที่ยังคงไว้เนื้อเชื่อใจและทําการ ค้าขายกับทางร้านอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง ด้านความรู้สึกที่มีต่อเวิ้งฯ นั้นเจ้าของร้านรุ่นปัจจุบันบอก ว่า “เวิ้งฯ เป็นที่ที่มีแต่ความผูกพัน ผูกพันกับสถานที่ เพราะ เป็นที่ที่เราเกิด ที่ที่เราโต รวมทั้งเป็นที่ที่ทำให้เรามีวันนี้ เรา ผูกพันกับเพื่อนบ้าน การได้อยู่ที่นี่เป็นบ้านที่อยู่แล้วมีความสุข มีเพื่อนบ้านที่ดี เพื่อนบ้านที่คอยช่วยเหลือกัน เพื่อนบ้านที่เก่า แก่และเห็นกันมาหลายสิบปี”

ที่ตั้งปัจจุบัน