ร้านสกุลทองอิเล็คทริค

คุณพ่อของคุณมนต์ชัย ทั่งสกุลทอง เคยอาศัยอยู่ในเวิ้งนาครเขษม ตั้งแต่สมัยสงครามโลก หลังจากนั้นได้ย้ายไปอาศัยอยู่ในย่านวัดตึก แต่ ก็ยังคงมีการติดต่อทางการค้าอยู่ในย่านเวิ้งนาครเขษมเรื่อยมาทําให้ คุ้นเคยกับพื้นที่นี้เป็นอย่างดี จนกระทั่งปี ๒๕๒๔ คุณมนต์ชัยได้มาเปิด กิจการ “สกุลทองอิเล็คทริค” จัดจําหน่ายและนําเข้าโคมไฟรายแรกๆ ของเมืองไทย ก่อนที่จะแตกกิจการออกไปอีก ๖ บริษัท คือ บริษัทเซ็น ทรัลไลท์ บริษัทไลท์ติ้งเฮาท์ สาขาวัดตึก และทองหล่อ บริษัทเบอล์กันดี บริษัทพีบราเนอร์ และบริษัททั่งอิมพอท ลูกค้าส่วนใหญ่ของร้านเป็น กลุ่มลูกค้าเก่าแก่ที่อุดหนุนสินค้าที่ร้านเรื่อยมา ส่วนมุมมองที่มีต่อ เวิ้งฯ นั้น คุณมนต์ชัยสะท้อนว่า เวิ้งฯ เป็นพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์ของความ เป็นย่านการค้าเก่าแก่ แต่ปัจจุบันกําลังเสื่อมโทรมลงไปเรื่อยๆ เพราะ ไม่ได้รับการปรับปรุงเนื่องจากความไม่แน่นอนในการอยู่อาศัย

ที่ตั้งปัจจุบัน

ยังไม่มีข้อมูล