ร้านเตียวฮงไพศาล

คุณพิศาล ดูษฎีวิริยกุล พนักงานเก่าแก่ของร้าน (ทําางานมา ๒๓ ปี) เปิดทําาการ จันทร์ ถึง เสาร์ เวลา ๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. เตียวฮง ไพศาล ก่อตั้งขึ้นเม่ือปี ๑๙๓๖ จัดจําาหน่าย และนําาเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า จากประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา แต่ปัจจุบันเหลือเพียงการ จัดจําาหน่ายและนําาเข้าสินค้าจากญี่ปุ่นเท่าน้ัน โดยสินค้าหลักของร้าน คืออินเตอร์คอม

ที่ตั้งปัจจุบัน